Üzembentartói szerződés minta, letöltés

2011. július 30., szombat - kategória: Gépjármű blog

Az üzembentartó a gépjármű üzemeltetését végző személy, amely tényet a forgalmi engedélybe kell bevezetni. A kötelező biztosítás megkötése az üzembentartó feladata, akkor is, ha az üzembentartó és a gépjármű tulajdonosának személye elvállaik egymástól. Az alábbi üzembentartói szerződés minta segít az üzembentartó szerződés eligazodásában, illetve ennek megfelelően eljárva az okmányirodában lehetséges az üzembentartó átítása.

Üzembentartói szerződés

A közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokirat

 

A jármű üzembentartó személye változásának alapjául szolgáló jogügylet jellege:

visszterhes /   ingyenes vagyoni értékű jog megszerzése(*)

amely létrejött egyrészről

(természetes személy esetén)

 

Családi név és utónév: …………………………………………

születési hely és idő: ……………………

anyja születési családi és utóneve: ………………………………..

lakcím: ……………………………………..

személyazonosságát igazoló okmány sorszáma: …………………….…………….

(jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén)

 

Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet megnevezése:

 

.........................................................................................

 

Székhely, telephely címe:..............................................................

Cégjegyzék illetőleg nyilvántartási száma:.......................................................

Képviselője

Családi és utóneve:..............................................

 

a továbbiakban, mint Tulajdonos,

másrészről

(természetes személy esetén)

 

Családi név és utónév: …………………………………………

születési hely és idő: ……………………

anyja születési családi és utóneve: ………………………………..

lakcím: ……………………………………..

személyazonosságát igazoló okmány sorszáma: …………………….…………….

(jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén)

 

Megnevezése: .........................................................................................

 

Székhely, telephely címe:..............................................................

Cégjegyzék illetőleg nyilvántartási száma:.......................................................

Képviselője

Családi és utóneve:..............................................

 

a továbbiakban, mint Üzembentartó

(együttesen a továbbiakban: Felek) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

1./ Tulajdonos kizárólagos tulajdonát képezi a ……………… forgalmi rendszámú ……………..…… gyártmányú, …………………….. alvázszámú, ................  fajtájú (pl: személygépkocsi, tehergépkocsi, pótkocsi, motorkerékpár stb) jármű.

A járműhöz tartozó forgalmi engedély sorszáma: ................

A forgalmi engedély szerinti (előző) üzembentartó adatai:

Családi név és utónév: …………………………………………

születési hely és idő: ……………………

anyja születési családi és utóneve: ………………………………..

lakcím: ……………………………………..

Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet megnevezése:

 

.........................................................................................

 

Székhely, telephely címe:..............................................................

Cégjegyzék illetőleg nyilvántartási száma:.......................................................

2./      Tulajdonos az 1./ pontban megjelölt járművet.........év...........hó............napon (..... óra ........perc) az Üzembentartó használatába adja.

3./      Az üzembentartó személyében bekövetkező változás alapjául szolgáló jogügylet hatályba lépésének időpontja: .............év.................hónap.............nap.

4./      Tulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy a nyilvántartott jármű üzembentartójának személyében történt változást – annak a járműnyilvántartásban történő átvezetése céljából – 15 napon belül bejelenti és a változás bejegyzésére irányuló kérelmét jelen magánokirat egy eredeti példányának csatolásával, benyújtja az illetékes közlekedési igazgatási hatósághoz.

5./      Tulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy a változás járműnyilvántartásba történő bejegyzését követően az Üzembentartó adatait tartalmazó forgalmi engedélyt ............. napon belül az Üzembentartónak átadja.

6./      Üzembentartóa használatba vétel napjától kezdődően köteles az 1. pontban meghatározott járművel kapcsolatos valamennyi teher viselésére.

7./     Jelen magánokirat a közlekedési igazgatási hatósági eljárásban történő felhasználás céljából, a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999.évi LXXXIV törvényben előírt bejelentési kötelezettség teljesítése érdekében, a közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának, illetve üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokiratnak a közlekedési igazgatási eljárásban történő felhasználhatóságához szükséges kötelező tartalmi elemekről szóló 304/2009. (XII. 22.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint került elkészítésre.

8./      Felek kijelentik, hogy ismerik a bejelentés nyilvántartásba történő bejegyzéshez fűződő joghatásokat, valamint a bejelentés elmaradásának, illetve bejelentési kötelezettség késedelmes teljesítésének jogkövetkezményeit, továbbá tisztában vannak azzal, hogy a teljes bizonyító erejű magánokirat tartalmi követelményeinek meg nem felelő magánokirat a közlekedési igazgatási eljárásban alkalmatlan a változás nyilvántartásba történő bejegyeztetésére.

9./      Egyéb feltételek:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Felek a jelen magánokiratot – annak áttanulmányozását és értelmezését követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 2 – 2 eredeti példányban tanúk előtt jóváhagyólag aláírták.

Kelt:…………… (város/község neve), ……… év …………… hó ...... napján.

 

……………………………………………..     ……………………………………………….

Tulajdonos                                                                     Üzembentartó

Előttünk mint tanúk előtt:

1.  Családi és utónév:……………………………….……

lakcím :…………………………………...

2. Családi és utónév:……………………………….……

lakcím :…………………………………...(*) Megfelelő rész aláhúzandó! Visszterhes szerzés alatt az üzembentartói jog, mint vagyoni értékű jog bármilyen ellenérték fejében történő átruházása értendő: adásvételi szerződés, bérleti szerződés, vagy a lízingszerződés. Ingyenes szerzés ez esetben tipikusan az ajándékozás és a haszonkölcsön.

Hozzászólások (0)

Szóljon hozzá!

Vendégként fog hozzászólni. Bejelentkezhet az alábbi közösségi fiókokkal: