Gépjármű adásvételi szerződés

2010. június 30., szerda - kategória: Gépjármű blog

Gépjármű adás-vételi szerződés tartalmi követelménye 2010. július 1-től megváltozik!

2010 július 1-től az autó adás-vételi szerződés csak teljes, bizonyító erejű magánokirat lehet, ugyanis a tulajdonjog-változást a közúti közlekedés nyilvántartásba csak ilyen irattal vezetik át. Ennek megfelelően mostantól a gépjármű adásvételi szerződésnek meghatározott adatokat mindenképpen tartalmaznia kell.

A szerződés kötelező adattartalmi elemeinek hiányában nem lehet:

 • átvezetni a tulajdonjogot
 • kiadni az új törzskönyvet
 • kiadni az új forgalmi engedélyt

A hiányzó, vagy hiányos magánokirat esetében az okmányirodának el kell utasítani a tulajdonjog átvezetés iránti kérelmet, felszólítja az ügyfelet a hiányzió okirat pótlására és felhívja az ügyfél figyelmét a késedelmes ügyintézés következményeire.

TIPP: A kötelező biztosítás megkötését nem érinti a gépjármű adásvételi szerződés 2010. július 1-i módosítása, mivel az új tulajdonos az adásvételi szerződés birtokában az online kötelező biztosítás kalkulátor segítségével a szerződését megkötheti, illetve azt az okmányiroda részére be kell mutatni. Érvényes kötelező biztosítás hiányában az újonnan vásárolt gépjárművel ne közlekedjünk, mivel egy esetleges okozott kárért saját magunknak kell helytállni teljes egészében!

Adásvételi-minta letöltése:

2010. július 1-től érvényes gépjármű adás-vételi szerződésminta és üzembentartói szerződésminta PDF formátumban letölthető oldalunkról:

vagy szerkeszthető formában a Közigazgatásai és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala oldaláról.

 


 

Gépjármű adás-veteli szerződés
Tájékoztató jellegű iratminta!


A közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokirat

A jármű tulajdonjoga változásának alapjául szolgáló jogügylet jellege:
visszterhes        /    ingyenes        vagyonátruházás
amely létrejött egyrészről
(természetes személy esetén)

Családi név és utónév: …………………………………………
születési hely és idő: ……………………
anyja születési családi és utóneve: ………………………………..
lakcím: ……………………………………..
személyazonosságát igazoló okmány sorszáma: …………………….…………….
(jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén)

Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet megnevezése:

.........................................................................................

Székhely, telephely címe:..............................................................
Cégjegyzék illetőleg nyilvántartási száma:.......................................................
Képviselője
Családi és utóneve:..............................................

a továbbiakban mint Eladó,
másrészről
(természetes személy esetén)

Családi név és utónév: …………………………………………
születési hely és idő: ……………………
anyja születési családi és utóneve: ………………………………..
lakcím: ……………………………………..
személyazonosságát igazoló okmány sorszáma: …………………….…………….
(jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén)

Megnevezése: .........................................................................................

Székhely, telephely címe:..............................................................
Cégjegyzék illetőleg nyilvántartási száma:.......................................................
Képviselője
Családi és utóneve:..............................................

a továbbiakban mint Vevő
(együttesen a továbbiakban: Felek) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:
1./    Eladó kizárólagos tulajdonát képezi a ……………… forgalmi rendszámú ……………..…… gyártmányú, …………………….. alvázszámú, ................  fajtájú (pl: személygépkocsi, tehergépkocsi, pótkocsi, motorkerékpár stb) jármű. Az Eladó kijelenti, hogy a jármű per-és tehermentes, valamint annak tulajdonjogával szabadon rendelkezik.
A járműhöz tartozó forgalmi engedély sorszáma: ................
A járműhöz tartozó törzskönyv sorszáma: ................
2./    Eladó az 1./ pontban megjelölt járművet.........év...........hó............napon ...... óra .......perc a Vevő birtokába, használatába adja.
3./    Vevő tulajdonszerzését megalapozó jogügylet hatályba lépésének időpontja: .............év.................hónap.............nap.
4./    Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a tulajdonosváltozást – annak a járműnyilvántartásban történő átvezetése céljából – 15 napon belül bejelenti és a változás bejegyzésére irányuló kérelmét jelen magánokirat egy eredeti példányának csatolásával, benyújtja az illetékes közlekedési igazgatási hatósághoz. A Vevő a birtokbavétel napjától kezdődően köteles az 1. pontban meghatározott járművel kapcsolatos valamennyi teher viselésére.
5./    Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a jármű tulajdonjogában bekövetkezett változást – a szerződés hatályba lépését követő 5 munkanapon belül – bejelenti az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál (okmányiroda) jelen magánokirat egy eredeti példányának a benyújtásával vagy megküldésével.
6./    A járműhöz tartozó okmányok Eladó részéről történő átadásának és Vevő részéről történő átvételének dátuma: ...........év..............hó.........nap
7./    Jelen magánokirat a közlekedési igazgatási hatósági eljárásban történő felhasználás céljából, a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV törvényben előírt bejelentési kötelezettség teljesítése érdekében, a közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának, illetve üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokiratnak a közlekedési igazgatási eljárásban történő felhasználhatóságához szükséges kötelező tartalmi elemekről szóló 304/2009. (XII. 22.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint került elkészítésre.
8./    Felek kijelentik, hogy ismerik a bejelentés nyilvántartásba történő bejegyzéshez fűződő joghatásokat, valamint a bejelentés elmaradásának, illetve bejelentési kötelezettség késedelmes teljesítésének jogkövetkezményeit, továbbá tisztában vannak azzal, hogy a teljes bizonyító erejű magánokirat tartalmi követelményeinek meg nem felelő magánokirat a közlekedési igazgatási eljárásban alkalmatlan a változás nyilvántartásba történő bejegyeztetésére.
9./    Egyéb feltételek:
......................................................................

Felek a jelen magánokiratot – annak áttanulmányozását és értelmezését követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 2 – 2 eredeti példányban tanúk előtt jóváhagyólag aláírták.

Kelt:…………… (város/község neve), ……… év …………… hó ...... napján.

……………………………………………..     ……………………………………………….
Eladó                        Vevő

Előttünk mint tanúk előtt:

1.    Családi és utónév:……………………………….……
lakcím :…………………………………...

2. Családi és utónév:……………………………….……
lakcím :…………………………………...

Üzembentartó személyének változását igazoló szerződésminta

Tájékoztató jellegű iratminta

A közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokirat

A jármű üzembentartó személye változásának alapjául szolgáló jogügylet jellege:
visszterhes  /    ingyenes        vagyoni értékű jog megszerzése
amely létrejött egyrészről
(természetes személy esetén)

Családi név és utónév: …………………………………………
születési hely és idő: ……………………
anyja születési családi és utóneve: ………………………………..
lakcím: ……………………………………..
személyazonosságát igazoló okmány sorszáma: …………………….…………….
(jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén)

Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet megnevezése:

.........................................................................................

Székhely, telephely címe:..............................................................
Cégjegyzék illetőleg nyilvántartási száma:.......................................................
Képviselője
Családi és utóneve:..............................................

a továbbiakban, mint Tulajdonos,
másrészről
(természetes személy esetén)

Családi név és utónév: …………………………………………
születési hely és idő: ……………………
anyja születési családi és utóneve: ………………………………..
lakcím: ……………………………………..
személyazonosságát igazoló okmány sorszáma: …………………….…………….
(jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén)

Megnevezése: .........................................................................................

Székhely, telephely címe:..............................................................
Cégjegyzék illetőleg nyilvántartási száma:.......................................................
Képviselője
Családi és utóneve:..............................................

a továbbiakban, mint Üzembentartó
(együttesen a továbbiakban: Felek) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:
1./ Tulajdonos kizárólagos tulajdonát képezi a ……………… forgalmi rendszámú ……………..…… gyártmányú, …………………….. alvázszámú, ................  fajtájú (pl: személygépkocsi, tehergépkocsi, pótkocsi, motorkerékpár stb) jármű.
A járműhöz tartozó forgalmi engedély sorszáma: ................
A forgalmi engedély szerinti (előző) üzembentartó adatai:
Családi név és utónév: …………………………………………
születési hely és idő: ……………………
anyja születési családi és utóneve: ………………………………..
lakcím: ……………………………………..
Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet megnevezése:

.........................................................................................

Székhely, telephely címe:..............................................................
Cégjegyzék illetőleg nyilvántartási száma:.......................................................
2./    Tulajdonos az 1./ pontban megjelölt járművet.........év...........hó............napon (..... óra ........perc) az Üzembentartó használatába adja.
3./    Az üzembentartó személyében bekövetkező változás alapjául szolgáló jogügylet hatályba lépésének időpontja: .............év.................hónap.............nap.
4./    Tulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy a nyilvántartott jármű üzembentartójának személyében történt változást – annak a járműnyilvántartásban történő átvezetése céljából – 15 napon belül bejelenti és a változás bejegyzésére irányuló kérelmét jelen magánokirat egy eredeti példányának csatolásával, benyújtja az illetékes közlekedési igazgatási hatósághoz.
5./    Tulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy a változás járműnyilvántartásba történő bejegyzését követően az Üzembentartó adatait tartalmazó forgalmi engedélyt ............. napon belül az Üzembentartónak átadja.
6./    Üzembentartó a használatba vétel napjától kezdődően köteles az 1. pontban meghatározott járművel kapcsolatos valamennyi teher viselésére.
7./    Jelen magánokirat a közlekedési igazgatási hatósági eljárásban történő felhasználás céljából, a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999.évi LXXXIV törvényben előírt bejelentési kötelezettség teljesítése érdekében, a közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának, illetve üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokiratnak a közlekedési igazgatási eljárásban történő felhasználhatóságához szükséges kötelező tartalmi elemekről szóló 304/2009. (XII. 22.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint került elkészítésre.
8./    Felek kijelentik, hogy ismerik a bejelentés nyilvántartásba történő bejegyzéshez fűződő joghatásokat, valamint a bejelentés elmaradásának, illetve bejelentési kötelezettség késedelmes teljesítésének jogkövetkezményeit, továbbá tisztában vannak azzal, hogy a teljes bizonyító erejű magánokirat tartalmi követelményeinek meg nem felelő magánokirat a közlekedési igazgatási eljárásban alkalmatlan a változás nyilvántartásba történő bejegyeztetésére.
9./    Egyéb feltételek:
..........................................................
Felek a jelen magánokiratot – annak áttanulmányozását és értelmezését követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 2 – 2 eredeti példányban tanúk előtt jóváhagyólag aláírták.
Kelt:…………… (város/község neve), ……… év …………… hó ...... napján.

……………………………………………..     ……………………………………………….
Tulajdonos                        Üzembentartó
Előttünk mint tanúk előtt:
1.    Családi és utónév:……………………………….……
lakcím :…………………………………...
2. Családi és utónév:……………………………….……
lakcím :…………………………………...

TIPP: Kösse meg online kötelező biztosítás szerződését 2 perc alatt!

 


2010. július 1-e előtti, korábbi cikkünk:

Gépjármű adásvételi szerződés (tájékoztató jellegű iraminta)

Gépjármű adásvételi szerződés mintára szükségünk lehet akár autó eladás, vagy autó vásárlás esetén is. Az iratminta tartalmazza a használtautó átíráshoz szükséges összes adatot, információt, azonban a gépjármű adásvételi szerződés tartamában minden esetben a felek szabadon megállapodhatnak, ha az nem sért jogszabályt.


Gépjármű adásvételi szerződés


amely létrejött egyrészről

név: ………………………………………………

születési hely és idő:………………………

anyja neve: ……………………………………

lakcím: …………………………………………

sz. ig. sz.: ……………………………………

mint eladó (a továbbiakban: Eladó),


másrészről

név: ………………………………………………

születési hely és idő:………………………

anyja neve: ……………………………………

lakcím: …………………………………………

sz. ig. sz.: ……………………………………

mint vevő (a továbbiakban: Vevő) között alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

 

1. Az Eladó eladja a tulajdonában lévő ………………………………………………… típusú …………………… forgalmi rendszámú, ……………………………………………………… alvázszámú, ……………………………… motorszámú gépkocsit, melynek futásteljesítménye a kilométeróra állása szerint ………………… km.
A gépkocsi …………  (év) …………… (hónap) …… napjáig érvényes műszaki vizsgával rendelkezik.

2. A Vevő megveszi az 1. pontban megjelölt gépkocsit, miután azt megtekintette, kipróbálta és megfelelőnek találta.

3. A kölcsönösen kialkudott vételár ………………… Ft, azaz …………………… forint, amelyet a Vevő teljes egészében a jelen szerződés aláírásakor átad. Az Eladó az összeg átvételét a jelen szerződés aláírásával elismeri és nyugtázza.

4. Az Eladó szavatol a gépkocsi per-, teher- és igénymentességéért.

5. Az Eladó tájékoztatta a Vevőt arról, hogy a jármű bal elejét koccanás miatt újrafényezték, és kijelenti, hogy ezen kívül a jármű semmilyen egyéb hibájáról nem tud.

6. A Vevő a gépkocsit a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg veszi birtokba, és kötelezettséget vállal arra, hogy a tulajdonosváltozást – annak a nyilvántartásban történő átvezetése céljából – 15 napon belül bejelenti a forgalmi engedély kitöltött bejelentőlapjának megküldésével az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnak.

Az Eladó a jelen szerződés aláírásakor átadja a gépkocsi forgalmi engedélyét, törzskönyvét, az eredetiség vizsgálatáról szóló, 60 napnál nem régebbi szakvéleményt, a szervizkönyvét, a zöld kártyáját, amelyek átvételét Vevő a jelen szerződés aláírásával nyugtázza.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérésekben a Polgári Törvénykönyv adásvételre vonatkozó rendelkezéseit (Ptk. 365–369. §), továbbá a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

A jelen szerződés három példányban készült, amelyet a szerződő felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, aláírásukkal megerősítenek.

 

Kelt:…………………… (város/község neve), ………… év ……………………… hó ……  napján.

 

 

             ……………………………………………            ………………………………………………

                              Eladó                                                Vevő

Előttünk mint tanúk előtt:

1. Név:……………………………………                                  2. Név:……………………………………

Cím:…………………………………………                                 Cím:…………………………………………

Hozzászólások (1)

 • remete agnes

  2012. november 14. 10:48 |
  Volt már olyan ember, aki az Önkormányzati tájékoztatót megértette?
  10 percig levegő vétel nélkül beszél a hölgy a telefonon - ezután már azt sem értem amit addig érteni véltem.
  Hol lehet találni egy adásvételi szerződésmintát gépjármühöz???

Szóljon hozzá!

Vendégként fog hozzászólni. Bejelentkezhet az alábbi közösségi fiókokkal: